.

2008 m. sausio 31 d.

Apsimestinė katalikybė – tautinė veidmainystės tradicija

Daugelis lietuvių vis dar yra priversti veidmainiauti vadindami save katalikais.

„Tikras lietuvis – katalikas“.

Tai standartinė frazė, kurią išgirsta daugelis lietuvių, suabejojusių savo katalikybe. Tačiau ji neturi loginio pagrindo – įsigilinus tampa aišku, kad tai tėra eilinė demagogija, Katalikų bažnyčios propaganda.

Katalikybė buvo priversta lietuviams klasta bei prievarta, ir būtent šios prievartos palikimas – nepakantumo atmosfera – verčia lietuvius toliau veidmainiauti.

Sąjūdžio laikais katalikybė buvo lojalumo įrodymas

Labai daug lietuvių tapo katalikais būtent todėl, kad juos kažkuriuo gyvenimo momentu įtikino, jog „visi tikri lietuviai yra katalikai“.

„Lietuviai – krikščioniška tauta“, „Lietuva – Marijos žemė“ – tokie ir panašūs šūkiai buvo tapę kasdienybe posąjūdiniais laikais.

Sparčiai keičiantis valdžioms, lietuviai, dar neseniai pasmeigę komjaunimo ar Komunistų partijos nario bilietus, norėjo įrodyti savo lojalumą naujajai valdžiai – ir geriausia priemone tuo metu atrodė asmeninis krikštas bei vaikų apkrikštijimas.

Tie patys šūkiai išlaiko lietuvius katalikais ir dabar

Klausimas
Koks santykis tarp lietuvybės ir katalikybės?

Tikru lietuviu gali vadintis tik katalikas

Tiesioginės priklausomybės nėra, tėra tik istoriniai sutapimai

Katalikas negali vadintis tikru lietuviu

Dabar, nuo Sąjūdžio laikų praėjus beveik 20 metų, daugelis tada iškeptų katalikų taip ir neįtikėjo į krikščioniškąjį dievą.

Dar daugiau lietuvių nori tikėti arba ir nuoširdžiai tiki kažkokios dievybės buvimu, tačiau jiems nepriimtina Katalikų bažnyčia kaip tokia. Jie nuoširdžiai bjaurisi tarp klerikalų paplitusia pedofilija, daugumos katalikų šventikų godumu, agresyvumu bei kasdienybe tapusiais Jozefo Racingerio ir pan. įžeidimais kitaip tikintiesiems.

Tokie lietuviai dažniausiai šlykštisi Katalikų bažnyčia, neatlikinėja religinių ritualų, tačiau vis tiek vadina save katalikais.

Kaip nekeista, dauguma jų sulaiko tie patys prietarai: „Tikras lietuvis yra katalikas“, „Lietuva – Marijos žemė“ ir pan.

Retas kuris lietuvis (išskyrus tuos, kurie prisijungia prie kitos religinės srovės) išdrįsta sau ir ypač kitiems tiesiai šviesiai pasakyti „aš nesu katalikas“.

Ir tada atsiranda dvi katalikybės: viena – reali, dabartinė oficialioji Racingerio valdoma hierarchija, kita – virtuali, nenuodėminga ir tobula, tarsi idealizuotas krikščionybės idealas.

Nedrįsdami prisipažinti, kad nėra tikri katalikai, dauguma lietuvių bėga į tą savo susikurtą virtualiąją katalikybę, kur nėra nei popiežių, nei piktųjų klebonų, nei nuodėmių, nei apgaulės, nei prievartos...

Bėgti nuo tikrovės verčia neryžtingumas

Vis dėlto, šiuo metu Lietuvoje tėra vienintelė reali katalikybė, atstovaujama Romos katalikų bažnyčios, Racingerio, Bačkio ir pan. veikėjų – ir tie, kurie jai nepritaria, formaliai nėra tikri katalikai.

Įsigilinus, tampa akivaizdu, kad dauguma lietuvių vadina save katalikais, bijodami išsiskirti iš kitų, pasirodyti kitokiais, ne „tikrais lietuviais“ ir pan., o alternatyvi katalikybės samprata atsiranda iš natūralaus psichologinio poreikio kažkaip pateisinti savo neryžtingumą (tiek aplinkiniams, tiek sau patiems).

Apsimetinėjimas katalikais – įprotis, primestas lietuvių tautai

Nereikia užmiršti, kad katalikybė – tai religija, primesta lietuviams klasta ir prievarta.

Didysis krikštytojas Jogaila tapo Lietuvos valdovu klastingai nužudęs teisėtą didįjį kunigaikštį Kęstutį. Aleksandras – Vytautas tapo katalikybės skleidėju grynai siekdamas politinės karjeros.

Ilgus šimtmečius Lietuvoje buvo persekiojami visi ne katalikai lietuviai, ir geriausias sąlygas išgyventi turėjo tie, kurie išmoko vaidinti katalikus – Katalikų bažnyčios vykdyto lietuvių genocido pasekmėje apsimetinėjimas katalikais tapo lietuvių tautos tradicija.

Lietuviai – tauta ne daugiau katalikų, nei baudžiauninkų ar komjaunuolių

Tai, kad dabar dauguma lietuvių deklaruoja save katalikais, visai nėra tautos katalikiškumo požymis. Dabartiniai 80 nuošimčių katalikų – laikinas reiškinys, kurio priežasčių reikia ieškoti Lietuvos valstybės ir ypač žiniasklaidos sukatalikinime, psichologinės prievartos ne katalikams atmosferoje ir paprasčiausioje madoje.

Juk prieš dvidešimt metų katalikų buvo viso labo apie 20 nuošimčių visų lietuvių – tačiau beveik kiekvienas jaunas lietuvis tapdavo komjaunuoliu.

Jei remsimės tarybinių laikų statistika, turėsime pripažinti, kad lietuviai yra komjaunuolių tauta.

O jei pažiūrėsime į 17 a. – 19 a. vidurio duomenis, pamatysime, kad tuo metu absoliuti dauguma lietuvių buvo beteisiai baudžiauninkai, iš kurių visaip tyčiojosi ir kuriuos visomis įmanomomis priemonėmis bandė sulenkinti ta pati Katalikų bažnyčia.

Taigi jeigu dabartinį katalikų skaičių laikysime pakankamu lietuvių tautos katalikiškumo įrodymu, turėsime pripažinti ir tai, kad lietuviai yra taip pat ir komjaunuolių bei baudžiauninkų tauta.

Toks teiginys būtų akivaizdžiai absurdiškas – vadinasi ir tvirtinimas, kad „lietuviai yra katalikiška (ar krikščioniška) tauta“, tėra paprasčiausia klerikalų, politikų ir žurnalistų demagogija, eilinis katalikiškosios propagandos niekalas, lietuviams brukamas parsidavusios žiniasklaidos, Seimo narių, prezidentų ir kitų panašaus moralinio lygio niektauškių.

Priverstinė religinė veidmainystė – Lietuvos gyvenimo norma

Taigi lietuviams visai neprivalu būti katalikais. Greičiau atvirkščiai – ką gali turėti bendro lietuvybė su priklausomybe religinei organizacijai, šimtmečiais vykdžiusiai lietuvių tautos genocidą?

Kiekvienas lietuvis gali bet kada atsisakyti būti kataliku. Priklausymas ar nepriklausymas bet kokiai religijai yra asmeninio apsisprendimo reikalas, ir niekas negali sutrukdyti būti vien tiktai lietuviu.

Ir vis dėlto netgi tie lietuviai, kurie šlykštisi dabartine Katalikų bažnyčia, ir toliau vadina save katalikais.

Tokį jų apsisprendimą nulemia visuotinė nepakantumo atmosfera, sugrįžusi į Lietuvą kartu su Katalikų bažnyčios įtakos išaugimu praeito amžiaus pabaigoje.

Lietuviai vadina save katalikais bijodami prarasti darbą, sužlugdyti karjerą, baimindamiesi, kad jų vaikams bus sunku mokytis mokykloje ir universitete.

Daugelis bijo, kad atsisakius katalikybės, juos užpuls priekaištaudami, gėdindami ar grasindami katalikai-fanatikai (dar vadinami davatkomis) kaimynai, bendradarbiai, pažįstami ar netgi giminės.

Todėl lietuviai ir toliau veidmainiauja vadindami save katalikais – tęsdami vieną tvirčiausių lietuvių tautos tradicijų, kurią per daugelį lietuvybės persekiojimo ir žeminimo šimtmečių įskiepijo ta pati Katalikų bažnyčia.

Diskusija

8. UCBHOBGGs2015 12 14 12:53:40

Full of salient points. Don“t stop beinivelg or riting!

7. Ano2014 12 16 15:19:24

...arba jie neatsisako vadintis katalikais, nes jie tiki Dievu.

6. Justas2014 04 02 14:36:46

...s pagarbos.

5. Justas2014 04 02 14:33:11

Tik visiškas kvailys, kreipdamas dėmesį tik į kai kurių žmonių bandymus pasinaudoti religijomis, nematytų, kad (kalbant apie krikščionių religiją) nemoko nieko blogo. Tau nebūtina vaikščiot į bažnyčią, melstis ir t. t., jei nenori. Gali ir krikščioniu ar kokiu kitokiu nebūt. Visų pirma, religijos – tai dvasinis pasaulis. Ir tik siauro proto ir tik tiesiogiai mąstantis žmogus kategoriškai neigs tai, kas parašyta Biblijoje. Taip, krikščionybės istorijoje yra buvę daug žmonių, kurie bandė ja pasinaudot saviems tikslams, kad ir kokie jie bebūtų ir toki žmonės, bet ne pati religija, nusipelno didžiulės paniekos. Pati krikščionybė kaip religija, yra prieš globalizmą ir už tautų įvairovę ir nepriklausomybę, tačiau Vatikane jau seniai sėdi globalistų statytiniai. Taip pat ir Lietuvos bažnyčios atstovai yra globalistų kišenėje. Krikščionybė su visom savo atšakom negali turėti jokio vado. Jei esi doras, vadinasi sutinki su šia religija. Krikščionybė kaip religija nusipelno didžiulė...

4. Jonas2012 12 25 19:40:36

Dirbdamas valstybinėje tarnyboje, nuolat susiduriu su priverstiniu lankymusi bažnyčioje. Visi jeigu tik galėtų ten neitų, bet taikoma net nuobaudų sistema ir prievarta verčia dalyvauti mišiose.

3. ovidijus2012 03 21 19:56:59

lietuviu dauguma nera

apsoliuti dauguma lietuviu nera katalikai nei kitu baznyciu tikintieji. net ivairiu baznyciu dvasininkai nera tikintieji.dariau apklausa, kalbindamas lietuvius virs 100 asmenu ir nesutikau nei vieno tikinciojo. sutikau tik melagius, sukcius arba netikincius.net biblijos aiskintojai buvo kvailiai ar sukciai.hehovistai, tai tiesiog nusikalteliai, siekiantys isnaikinti krikcionis ju paciu rankomis.remiuosi tik faktais ir tik faktais.

2. kukulis2011 12 12 11:35:37

o kada ir kaip koks asmuo sugalvojo katalikybe, katalikybes pradzia, kada tai buvo?

1. artas2008 10 20 21:50:35

manau ksd lietuvei nezino visos kataliu istorijos ji siurpesne uz komunizma ir fasizma.viena diena jie nupjaus viska ka pasejo , as ne apie zmones o apie sistema

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Daugiau ta pačia tema
 • Katalikų bažnyčia sugriovė ir Lietuvos kariuomenę

  Begėdiškais katalikiškais ritualais ir patyčiomis iš lietuvių kapelionai išniekino pačią karinės tarnybos savo tautai ir šaliai idėją, galutinai sudergdami Lietuvos kariuomenę.

 • Vytautas Didysis Išgama

  Vytautas Didysis idealizuojamas nepaisant akivaizdaus jo antilietuviškumo. Mitas apie Vytauto didybę naudingas dabartiniam režimui, kadangi padeda išlaikyti po padu vis labiau plėšiamą ir naikinamą lietuvių tautą.

 • Kalėdojimas

  Kalėdojimas – sena mūsų tautos tradicija. Per daugelį šimtmečių iš lietuvių buvo išvesta nuolankių, nusižeminusių, bailių baudžiauninkų veislė. Klebonai kalėdoja ne šiaip sau, jie žino, ką daro.

 • Prokurorai sako, kad žudyti lietuvius nėra nusikaltimas

  Pagal prokuratūrą, Katalikų bažnyčios vardu jėzuitų ir Vilniaus universiteto vykdyti lietuviečių ir protestantų genocidai nėra nusikaltimai. Dėjo prokurorai ant Lietuvos ir lietuvių.

 • Komunijai irgi turi galioti Baudžiamasis kodeksas

  Dėl galimo nepilnamečių įtraukimo girtauti, galimų kanibalizmo elementų bei galimo mažamečių tvirkinimo Katalikų bažnyčios dalinamų komunijų metu kreipiuosi į Vilniaus apygardos teismą.

 • Raginimus žudyti teisėja vadina „tiesomis“?

  Akivaizdžiai BK 170 straipsnyje pateiktus nusikaltimų apibrėžimus atitinkančius raginimus žudyti kitaip mąstančius, jaučiančius ir tikinčius teisėja praktiškai vadina „tiesomis“. Juk tai – kruvinojo Jahvės (Dievo) priesakai.

 • Senatis neleidžia traukti Landsbergio baudžiamojon atsakomybėn

  Katalikų bažnyčia giriasi, kad 1991 m. rudenį Vytautas Landsbergis su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi paaukojo Lietuvą „mergelei“ Marijai. Po 20 metų senatis nebeleidžia traukti kaltininkų baudžiamojon atsakomybėn.

 • Už genocidą reikia teisti Lietuvos katalikų bažnyčią

  Jei jau tiriami istoriniai nusikaltimai, Prokuratūra privalo tirti ir 16-18 a. Katalikų bažnyčios ir konkrečiai jėzuitų bei Vilniaus universiteto studentų vykdytus lietuviečių bei protestantų genocidus.

 • Lietuvos prokuratūra kaip Inkvizicijos agentūra

  Lietuvos prokuratūra nesugeba iškelti bylų dėl didžiausių nusikaltimų prieš Lietuvą. Užtat uoliai gina Katalikų bažnyčios interesus – lyg būtų ne Lietuvos valstybinės valdžios, o jau atkurtosios Inkvizicijos įstaiga.

 • Katalikų bažnyčia, komunija, vaikai ir alkoholis

  Katalikų vyskupų konferencija įsitikinusi, kad Baudžiamasis kodeksas jai negalioja. O gal nežino, kad vaikų įtraukimas girtauti Lietuvoje yra nusikaltimas?

 • Tekstai
  šia tema
 • Kunigas

  Kunigas – sąvoka. Kunigas – kilnus žmogus, vadas – žodis netinkamas vienos religijos šventikams vadinti. Ne kunigas, o šventikas, dvasininkas, žynys.

 • Kaip apginti lietuvybę nuo Katalikų bažnyčios?

  Daugelis katalikų patys piktinasi Katalikų bažnyčios nusikaltimais. Ką reikėtų daryti, kad Romos katalikų bažnyčia nebegalėtų griauti lietuvių tautos?

 • Katalikų netolerancija smaugė lietuvybę

  Katalikų bažnyčia atnešė į Lietuvą tamsą, pagiežą, neapykantą ir kitų tikėjimų persekiojimą. Šviesiausi lietuviai buvo priverčiami palikti Lietuvą. Persekiodama ne katalikus, Katalikų bažnyčia kiršino, skaldė ir naikino lietuvių tautą.

 • Ne katalikai Lietuvoje diskriminuojami

  Lietuvoje dominuojantys katalikai vėl sistemingai diskriminuoja kitus lietuvius, pastoviai juos įžeidinėdami ir žemindami tiek visuomeniniame ir kultūriniame, tiek politiniame lygmenyse.

 • Lietuvybė ir Katalikų bažnyčia istorijoje

  Katalikų bažnyčia ilgą laiką vykdė lietuvių tautos genocidą, buvo didžiausia istorijoje lietuvybės persekiotoja ir naikintoja. Vis dėlto, tarp katalikų dvasininkų pasitaikydavo ir vienas kitas Lietuvos patriotas.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis