.

2014 m. gegužio 29 d.

Dėl diskriminavimo

Kreipiuosi į teismą, kad būtų nedelsiant sustabdyta prieš mane pradėta akivaizdžiai diskriminacinė byla, atrodanti kaip valdžios susidorojimas su manimi dėl mano tikėjimo ir moralinių bei politinių pažiūrų.

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Giedrius Šarkanas

Vilniaus apygardos teismui
per Vilniaus miesto apylinkės teismą

SKUNDAS
2014-05-29
Vilnius

2014 m. gegužio 26 d. mano motinos namuose buvo padaryta krata ir paimtas mano kompiuteris bei kiti daiktai. Tą pačią dieną man buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą baudžiamojoje byloje ir turėjau pasižadėti neišvykti be policijos žinios. Prašau panaikinti krėsti mano namus leidusią nutartį, nurodyti mano daiktus grąžinti ir panaikinti kardomąsias priemones bei įtariamojo statusą.

Iš karto noriu pastebėti, kad nesu teisininkas ir nelabai gaudausi baudžiamajame procese. Neturiu lėšų advokatui pasamdyti, o kadangi esu lietuvis, man nepriklauso nemokamas gynėjas, kurį gauna visi teigiantieji, kad pakankamai gerai nemoka lietuvių kalbos. Todėl rašau iš esmės, taip, kaip sugebu. Kadangi turiu laikytis nutarime dėl kratos nurodyto 7 dienų termino, neturėjau galimybių susipažinti su bylos medžiaga. Iš viso abejoju, ar prokuroras nuspręs man tai leisti.Mano nuomone, ikiteisminio tyrimo teisėjo Petro Karvelio 2014 m. gegužės 13 d. nutartis PP-5420-296/2014 (1 priedas) leisti policijai kratyti mano motinos namus visiškai neargumentuota, o kratai nebuvo pakankamo teisinio pagrindo – kadangi man inkriminuojamuose veiksmuose akivaizdžiai nėra (sprendžiant pagal bendrąją prokuratūros ir teismų praktiką) nusikalstamos veikos požymių.

Nutartyje bendromis frazėmis kalbama apie įstatymų pažeidimus, tačiau nėra nurodyta, kokie tie pažeidimai. Kadangi negalėjau susipažinti su bylos medžiaga, tegaliu remtis tik man įteiktu pranešimu apie įtarimą (2 priedas) ir ten pateiktomis „nusikalstama veika“ vadinamomis citatomis. Manau, kad akivaizdu, jog visos jos yra arba akivaizdžių faktų konstatavimai, arba visiškai nieko bendro su BK 170 straipsnio dalyku neturintys samprotavimai, arba griežti nuomonės išreiškimai, galbūt ne korektiški, bet negalintys užtraukti baudžiamosios atsakomybės po to, kai Aukščiausiasis Teismas 2012 m. gruodžio 18 d. nutartimi įteisino nepatinkančių žmonių grupių vadinimą „iškrypėliais“ ir „pasileidėliais“. Noriu priminti, kad žodis „išsigimėliai“ šia prasme yra „iškrypėlių“ sinonimas, panašiai ir „išgamos“.

Mano nuomone, įtarimas akivaizdžiai nenusikalstamomis veikomis nesuteikia teisės ne tik daryti įtariamo žmogaus namuose kratos, bet ir pateikti jam įtarimų, jau nekalbant apie kardomąsias priemones. O jeigu čia yra manipuliuojama, specialiai nuslėpinėjant, ko pas mane iš tikrųjų ieškoma, ir mulkinant (kad būtų galima saugiai iššnipinėti mano kompiuterį ar pan. tikslais) mane, advokato sau negalintį leisti asmenį, LR BPK priverstą skųsti teismo nutartį per 7 dienas, tai, mano nuomone, yra pakankamas pagrindas tiek nutarties dėl kratos, tiek kardomųjų priemonių, tiek mano statuso kaip įtariamojo panaikinimui, tiek prieš mane vedamos bylos užbaigimui.

Kiek galiu spręsti iš turimos informacijos bei iš savo patirties LR prokuratūroje ir teismuose, man nekyla abejonių dėl to, kad Karvelio minimu ikiteisminiu tyrimu ar tyrimais siekiama su manimi susidoroti dėl mano religinių, moralinių bei politinių pažiūrų. Tai įrodo 3-6 prieduose nurodyti teisės precedentai, kai prokuratūra (vėliau teismai atmetė ir mano skundus) atsisakė netgi pradėti tyrimus be kita ko netgi dėl tiesioginių raginimų FIZIŠKAI SUSIDOROTI su ne katalikais bei dėl galimai akivaizdžiai nusikalstamų katalikų šventiko veiksmų. 3 priede pateikiu Klaipėdos prokurorės atsisakymą pradėti tyrimą dėl interneto komentaro, kuriuo raginama fiziškai susidoroti su vyresnio amžiaus žmonėmis. 4 priedas – Šiaulių prokuroro atsisakymas pradėti tyrimus dėl straipsnio laikraštyje ir internete bei trijų autorių interneto komentarų, kuriais kurstoma neapykanta ir: 1) begėdiškai tyčiojamasi iš „pagonių“, 2) tyčiojamasi iš religinių bendruomenių, 3) kviečiama fiziškai susidoroti su jomis. 5 priedas – Raseinių prokuratūros atsisakymas pradėti tyrimą dėl to, kad Šiluvos klebonas pareiškė policijai, jog nėra susipažinęs su Lietuvos paaukojimo katalikų mitologinei būtybei Šv. M. Marijai aktu ir nežino, kur jis yra, nors liudininkai tvirtina, kad šis aktas buvo demonstruojamas kiekvienais metais per atlaidus, o katalikų svetainės skelbė, kad jis laikomas Šiluvoje, bei dėl Vytauto Landsbergio galimos išdavystės pasirašant šį aktą. Galėčiau pateikti dar daug panašių pavyzdžių, tačiau mano manymu turėtų užtekti ir šitų – beje, kaip jau minėjau, nė vienas teismas nepatenkino nė vieno mano skundo. Pabaigai, esu pats kreipęsis į Generalinę prokuratūrą bei Radijo ir televizijos komisiją su analogiškais prašymais stabdyti interneto portalo www.delfi.lt veiklą ir kuo greičiau pradėti tyrimą dėl jo akivaizdžiai vykdomos (ar vykdytos) rusakalbių ir rusų niekinimo kampanijos (6 priedas). Negavau jokio atsakymo ir neabejoju, kad niekas nesiryš netgi pradėti bylos prieš turtingai korporacijai priklausantį įtakingą portalą ar mokslų daktarą advokatą, nors nusikalstamos veikos požymiai akivaizdūs (skirtingai, nei tame, kas inkriminuojama man), jau nekalbant apie jos žalą bei pavojingumą visuomenei dėl milžiniškos www.delfi.lt auditorijos.

Esu lietuvietis. Garbinu Lietuvos dievus, propaguoju tradicinį lietuvišką tikėjimą bei apeigas, ir nemažai lietuvių man pritaria – kas greičiausiai labai nepatinka Katalikų bažnyčiai. Politiką bei moralę vertinu visų pirma pagal tai, kiek jos padidina ar sumažina lietuvių tautos galimybes išlikti. Aštriai kritikuoju valstybės valdžios institucijas ir svarbius postus užimančius viešuosius asmenis. Vertinu tiesą, šlykščiuosi Lietuvos Respublikoje įsitvirtinusia tradicija klastoti istoriją indoktrinavimo tikslais ir stengiuosi demaskuoti pačią begėdiškiausiąją valstybinę propagandą. Kaip moku, stengiuosi įteisinti vienos lyties santuokas ir teisę įvaikinti ne tik santuokoje gyvenantiems vyrui ir moteriai, stabdyti vis stiprėjantį Katalikų bažnyčios smelkimąsi į Lietuvos Respublikos valdžios institucijas. Matomai esu nepatogus įtakingoms grupėms, ir greičiausiai todėl prieš mane pradėtos represijos, „įtarinėjant“ mane dalykais, atrodančiais juokingai palyginus su tuo, dėl ko kitiems asmenims kategoriškai atsisakinėjama netgi pradėti tyrimus. Visais 3-6 prieduose nurodytais atvejais man taip ir nepavyko priversti prokuratūros ir policijos pradėti tyrimų dėl akivaizdaus begėdiško tyčiojimosi iš mano tikėjimo, netgi raginimų FIZIŠKAI SUSIDOROTI su žmonių grupėmis dėl jų socialinės padėties ir religijos – už ką numatyta atsakomybė BK 170 straipsnio 3 dalyje. Tuo tarpu dabar prieš mane vykdomas tyrimas dėl argumentuotos ir visiškai pagrįstos faktais istorinės bei konceptualios krikščionybės, katalikybės ir feminizmo kritikos – kiek galiu spręsti iš Karvelio užuominos, greičiausiai vienaip ar kitaip spaudžiant Zitai Zamžickienei, kurios (mano nuomone, siaubingą) nekompetenciją esu ne kartą viešai pademonstravęs. Beje, tai nebe pirmas toks mėginimas mane užčiaupti – panašią bylą man sukurpti policiją jau kartą yra privertęs (mano nuomone, piktnaudžiaudamas savo statusu) buvęs policijos kapelionas Aušvydas Belickas. Akivaizdu, kad ir dabar su manimi norima susidoroti dėl mano tikėjimo, religijos, moralinių ir politinių pažiūrų, begėdiškai pažeidinėjant Konstitucijos 25, 26, 29, 31 ir 33 bei Europos žmogaus teisių konvencijos 6, 7 ir 14 straipsnius. Man atrodo, kad, remiantis šiais straipsniais, mano pateiktais priedais ir minėtąja Aukščiausiojo Teismo nutartimi, mane akivaizdžiai diskriminuojantis ir žeminantis ikiteisminis tyrimas turi būti nutrauktas, sprendimas dėl kratos panaikintas, o mano kompiuteris ir kiti daiktai – nedelsiant sugrąžinti. Jei klystu – būsiu priverstas kreiptis į tarptautines žmogaus teisių gynimo organizacijas.

Pagaliau nesu turtingas, ir todėl kompiuterio bei rinkmenų atėmimas sukelia man rimtų problemų. Faktiškai negaliu naudotis elektroninės bankininkystės, taigi ir elektroninėmis VMI paslaugomis, nors man dabar jų reikia. Negaliu prieiti prie daugelio elektroninių dokumentų kopijų, teks iš naujo rašyti pareiškimą į Europos žmogaus teisių teismą, kurį ruošiuosi paduoti artimiausiu metu – nežinau iš kur gausiu tam reikalingus dokumentus, kurių tekstai yra kompiuteryje. Negaliu netgi pilnai naudotis elektroniniu paštu netgi tada, kai pasiskolinu kompiuterį, nes neprisimenu pašto dėžučių slaptažodžių. Negaliu sau leisti nusipirkti naujo kompiuterio ir manau, kad akivaizdžiai nepagrįstas ir neproporcingas mano skaitmeninės technikos atėmimas nepagrįstai sukėlė man materialinių bei kitokių sunkumų. Mano nuomone, užtikrinant mano pagrindines teises, kompiuteris, šiais laikais praktiškai tapęs pirmosios būtinybės dalyku, ir kiti iš manęs atimti daiktai turėtų būti man nedelsiant grąžinti.

Todėl, remdamasis tuo, ką parašiau, ir prieduose pateiktais teisiniais precedentais (galiu jų pateikti kur kas daugiau) bei minėtąja Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 18 d. nutartimi, prašau nutraukti dabar vykdomą manęs diskriminavimą dėl tikėjimo, religijos, moralinių ir politinių pažiūrų ir konkrečiai:

1) Panaikinti (pripažinti nepagrįsta ar pan.) Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo Petro Karvelio 2014 m. gegužės 13 d. nutartį PP-5420-296/2014 (priedas Nr.1) leisti policijai kratyti mano motinos namus ir atimti iš manęs mano asmeninius daiktus;

2) Nurodyti kuo greičiau grąžinti man mano kompiuterį ir kitus policijos paimtus daiktus;

3) Vienaip ar kitaip nurodyti atšaukti man pateiktus įtarimus ir mane žeminančias kardomąsias priemones (pasižadėjimą neišvykti);

4) Nutraukti akivaizdžiai be pagrindo ir neadekvačiomis priemonėmis prieš mane vykdomą ikiteisminį tyrimą.


Giedrius Šarkanas

PRIDEDAMA: 6 priedai:

1) Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo Petro Karvelio 2014 m. gegužės 13 d. nutarties PP-5420-296/2014 kopija; žiūrėti

2) 2014 m. gegužės 26 d. man įteikto pranešimo apie įtarimą kopija; žiūrėti

3) Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės Vidos Kaubrytės 2013 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo kopija; žiūrėti

4) Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros prokuroro Lino Vitkaus 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo kopija; žiūrėti

5) Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros prokuroro Svajūno Kuizino 2013 m. sausio 17 d. nutarimo kopija; apie tai žiūrėti

6) Mano 2014 m. balandžio 4 d. identiškų kreipimųsi į Generalinę prokuratūrą bei Radijo ir televizijos komisiją kopija. žiūrėti

Diskusija

4. Giedrius2014 06 15 11:49:43

Šiuo atveju jokios analogijos nėra, be to neįsivaizduoju, kas galėtų imtis ginti Konstitucinį teismą. Aš dėl KT pilnai sutinku su Adomėnu ir negalėčiau dėl to...:)))

3. Kirvis2014 06 13 21:32:13

Kiek pamenu, Mantas Adomėnas kažkada LR Konstitucinį teismą išvadino teisine chunta. Peržiūrėjus jo išsireiškimą ir išsireiškimo kontekstą, manau, pagal analogiją, galima Mantui Adomėnui „prikergti“ viską tą patį, ką prikergti mėgina pačiam. Manyčiau, rašyk pareiškimą generalinei prokuratūrai dėl Manto Adomėno pasisakymo pagal pateiktų kaltinimų pačiam analogiją, o kai atsisakys tirti, skųsk teismui, o kai ir ten atmes skundą, tada jau bus sukurtas teisinis precendentas, arba bus galima visiems po nosimi mosikuoti neginčijamais įrodymais dėl Lietuvoje taikomų dvejopų standartų teisėsaugoje.

2. Lietuvis, LR pilietis2014 05 30 15:37:16

Va todėl ir nekenčiu Lietuvos, nekenčiu.

1. Radža2014 05 29 18:48:24

Graudu, bet linkim, kad kuo greičiau kompiuterį ir kitus daiktus grąžintų. Gal netgi dar kokį „lyšną“ kompą duos?

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis