.

2019 m. spalio 4 d.

Peticija Vilniaus valdžiai – Liaudies gynėjai išgelbėjo Lietuvą ir lietuvių tautą

Jei nebijote, palaikykite peticiją Šimašiui ir Vilniaus savivaldybės tarybai, kuria prašau Lukiškių aikštėje pastatyti paminklą mūsų artimuosius, Lietuvos valstybę ir lietuvių tautą išgelbėjusiems Liaudies gynėjams!

Nuo seno šlykštėjausi dar Sąjūdžio Lietuvoje įtvirtintu pokario banditų garbinimo kultu, tačiau per daug nekreipiau į jį dėmesio – visa Lietuvos valstybės ideologija remiasi primityviu melu ir veidmainyste.

Radikaliai pakeičiau savo požiūrį į banditų kultą kai sužinojau, kad juos likvidavusius pareigūnus LR teismai nuteisinėja už :-) „genocidą“. Lietuvos pokario banditizmas buvo kur kas šlykštesnis netgi už Hitlerio nacionalsocializmą plėšikavimas-terorizmas, dar daugiau – jis kėlė rimtą pavojų Lietuvos ir lietuvių tautos egzistencijai, ir todėl negalėjau ramiai stebėti kaip LR atsiprašant „teismai“ nuteisinėja karo nusikaltėlius likvidavusius žmones.

Pokario banditai žudė komjaunuolius, kolūkiečius, mokytojus. Taigi, jei jų nebūtų likvidavę Liaudies gynėjai (dabar paniekinamai vadinami „stribais“), jie būtų seniai nužudę mano senelius, mamą, tėvą, seserį, beveik visus klasiokus ir kitus mano bendraamžius. Praktiškai – beveik visą lietuvių tautą.

Praktiškai gyvenu tik Liaudies gynėjų dėka, kaip ir dauguma dar Lietuvoje likusių lietuvių. Mane nuo mažens išmokė jausti dėkingumą darantiesiems gera man ir mano artimiesiems – todėl bandau grąžinti nors mažą dalį skolos tiems, kuriuos dabar Lietuvą valdantys padugnės persekioja, nuteisinėja ir visais įmanomais būdais keikia ir niekina.

Peticija Vilniaus miesto merui ir savivaldybės tarybai

Giedrius Šarkanas

Vilniaus miesto merui ir savivaldybės tarybai

PETICIJA
2019-10-04
Vilnius

Prašau Jūsų imtis priemonių, kad Lukiškių aikštėje būtų pastatytas paminklas Liaudies gynėjams, pokario metais išgelbėjusiems lietuvių tautą ir Lietuvos valstybę nuo sunaikinimo. Nors Lietuvos valstybė šiuo metu visiškai degradavo, ir dabartinė valdžia, prokuratūra bei teismai begėdiškai persekioja ir netgi nuteisinėja pokario banditus likvidavusius lietuvius, tikiuosi, kad bent jau Vilniuje laimės sveikas protas ir žmogiškas padorumas.

Pokario banditai buvo pasirengę išžudyti praktiškai visą lietuvių tautą

Šiuo metu Lietuvos valstybės oficialiai garbinami banditai faktiškai ne kovojo su ginkluotais tarybiniais pareigūnais, o vykdė teroro aktus prieš civilius gyventojus bandydami taip įbauginti visus lietuvius – taigi buvo ne kareiviai, kaip juos bando vaizduoti dabartinis režimas ir jam lojalūs istorikai-prostitutai, o grynų gryniausi teroristai.

Tikiuosi, jog žinote, kad po karo likę apie 3 tūkstančiai banditų išžudė apie 20 tūkstančių taikių lietuvių. Pagal dabartinio Istorijos instituto duomenis – bent apie 10 tūkstančių, pagal tarybinius – apie 25 tūkstančius civilių. Neretai žudydavo šeimomis, kartais – ir visais kaimais. Dabartinė Lietuvos valdžia begėdiškai įteisino akivaizdžius banditų nusikaltimus žmogiškumui (arba karo nusikaltimus) kaip „teisėtai“ vykdytas bausmes už „kolaboravimą“ su tarybų valdžia.

Kaip tikiuosi irgi žinote, banditai žudė visus, kas tik „kolaboravo“ – dalyvaudavo tuometiniame visuomeniniame gyvenime – komjaunuolius, komunistus, kolūkiečius, mokytojus, bibliotekininkes, įvairius pareigūnus ir pan. – o dažnai ir visas jų šeimas. Jeigu Liaudies gynėjai nebūtų banditų kuo greičiau likvidavę, pastarieji būtų išžudę (pagal dabartinę valdžią ir LR teismus – visiškai teisėtai) visus lietuvius-„kolaborantus“.

Kiek aš prisimenu, į komjaunimą buvo įstoję absoliuti dauguma mano bendraamžių. Mano klasėje jų buvo 30 iš 33, taigi, jei ne Liaudies gynėjai, 30 mano klasiokų jau seniai būtų buvę nužudyti. Seniai nužudyti būtų ir Grybauskaitė, ir Linkevičius, ir visi iš Jūsų buvę komjaunuoliais. Matomai bent koks 80 procentų dabartinių lietuvių būtų arba nužudyti jaunystėje, arba negimę, nes nelikviduoti banditai būtų išžudę jų tėvus, senelius ar prosenelius.

Nebūtų ir manęs, nes, nors mano senelis ir buvo Lietuvos savanoris bei šaulys, su banditais nesusidėjo. Savo namuose įsteigė mokyklą, kurioje vaikus lietuviškai rašyti mokė mano mama. Tai buvo akivaizdus „kolaboravimas“, ir, jei ne Liaudies gynėjai, visa mano senelio šeima akivaizdžiai būtų buvusi išžudyta.

Kito mano senelio šeimą banditai irgi būtų išžudę, nes, grįžę iš tremties, jie įstojo į kolūkį – taigi akivaizdžiai „kolaboravo“, kaip ir mano tėvas mokytojas. Jei ne Liaudies gynėjai, praktiškai visi man artimi žmonės būtų buvęs seniai išžudyti.

Neabejoju, kad ir dauguma Jūsų būtumėt arba jau seniai nužudyti už „kolaboravimą“ arba iš viso negimę. Daugumos Jūsų vyresnio amžiaus artimųjų jau seniai nebūtų gyvųjų tarpe.

Praktiškai banditai siekė sunaikinti Lietuvą

Pokario banditai deklaravo, kad siekia atgrasinti lietuvius nuo „kolaboravimo“ su tarybų valdžia ir laukia, kol Lietuvą „išvaduos Vakarai“.

O jeigu jiems būtų pavykę, ir, nužudę kelis šimtus tūkstančių lietuvių, jie būtų privertę likusius „nekolaboruoti“ ar netgi sukilti kartu su banditais prieš tuometinę Lietuvos vyriausybę? – akivaizdu, kad tai būtų buvęs lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės galas.

Net ir dabar visame pasaulyje naikinamos ir ištremiamos ištisos tautos. 20 a. viduryje tai buvo įprasta praktika; panašiu metu anglai skerdė indus, airius ir afrikiečius, JAV suvarė į getus indėnus, negrus ir japonus, o Australija bandė galutinai įgyvendinti aborigenų genocidą. Pagaliau visoje Europoje praktiškai buvo vykdomas vokiečių genocidas.

Todėl labai mažai tikėtina, kad Stalinas būtų buvęs TIEK KILNIAŠIRDIŠKESNIS už tuometinius JK, JAV ar Australijos vadovus, kad būtų žaidęsis su nacionalsocialistų nusikaltimų bendrininkų vadovaujamais lietuviais taip, kaip dabar Kinija su maištaujančiais honkongiečiais.

Jei banditams būtų pavykę pakelti maištui didelį skaičių lietuvių, beveik neabejotinai didelę tautos dalį būtų ištikęs maištavusiųjų prieš anglus indų likimas – jie būtų buvę iššaudyti arba išmarinti badu. O visi likusieji lietuviai būtų buvę iškelti į Sibirą.

Trumpai tariant, jei banditų planai būtų pavykę, dabar mūsų tautos likučiai demonstruotų kur nors prie Angaros krantų reikalaudami autonomijos Rusijos Federacijos sudėtyje, o dabartinėje Lietuvos teritorijoje valstybinė ir pagrindinė kalba būtų rusų.

Savo tautos ir šalies neniekinantys lietuviai turėtų džiaugtis, kad banditams nepavyko sunaikinti Lietuvos, ir nuoširdžiai dėkoti už tai Liaudies gynėjams. Tačiau dabartinė Lietuvos valdžia jau 30 metų varo iš tėvynės visus galutinai nenužmogėjusius lietuvius ir bando iš užsienio prisivežti į jų vietą visiškų desperatų, kuriuos galėtų kaip norėdama žeminti ir versti dirbti vergiškomis sąlygomis kaip beteisius vergus. Jiems Lietuva be lietuvių labai patiktų, tačiau aš asmeniškai džiaugiuosi, kad pokario banditai buvo likviduoti dar nespėję sunaikinti mano šalies ir tautos. Norėčiau, kad mane palaikytų ir kiti vilniečiai, tame tarpe ir Jūs.

JAV nė nesiruošė vaduoti Lietuvos

Kai kas bando teisinti pokario teroristus tuo, kad jie ruošėsi Lietuvos išvadavimui, kad juos, kaip teisėtą Lietuvos valdžią, pripažino JAV, Lietuvos valstybė ir pan. Tačiau juk tai nieko nekeičia.

Hitleris buvo teisėtas Vokietijos vadovas, tačiau tai nėra pagrindas nacionalsocialistų nusikaltimams pateisinti. Taip pat ir anekdotinis hitlerininkų suorganizuotų Lietuvos pokario banditų pripažinimas „teisėta“ Lietuvos valdžia negali pateisinti jų nusikaltimų – nei jų dalyvavimo Holokauste, nei karo nusikaltimų ar nusikaltimų žmogiškumui.

Sąžiningo lietuvio negali nešiurpinti Lietuvą valdančių tautos padugnių išsigimimo lygis – teisėta Lietuvos valdžia pripažinti masiškai lietuvius (tame tarpe ir Lietuvos žydus) skerdusius karo nusikaltėlius galėjo tik visiški degradai.

Visiškai nieko nekeičia ir tai, kad pokario banditus teisėta Lietuvos valdžia pripažino JAV. Jungtinės Amerikos Valstijos paskutiniuosius 100 metų yra kruviniausioji žmonijos kloaka, turtėjanti iš silpnesniųjų plėšimo, karo kurstymo ir ginklų pardavinėjimo. Įvairios JAV tarnybos nuo seno rėmė ir dabar toliau remia bei finansuoja joms politiškai parankius pačius šlykščiausius teroristus ir karo nusikaltėlius, tokius kaip Raudonieji kmerai, Al Kaeda ar Islamo Valstybė.

Tai, kad JAV pripažino Lietuvos pokario banditus, tereiškia kad pastarieji buvo joms naudingi siekiant destabilizuoti Tarybų Sąjungą. Akivaizdu, kad JAV niekada nesiruošė vaduoti Lietuvos ir tiesiog begėdiškai kurstė jau taikių žydų ir lietuvių kraujo skonį pajutusius desperadus tęsti beprasmiškas tautiečių žudynes siekdamos, kad Lietuvoje lietųsi kuo daugiau civilių kraujo, kurį tuoj pat ciniškai eksploatuodavo savo antitarybinėje propagandoje.

Kiekvienas galutinai nedegradavęs lietuvis turėtų jausti dėkingumą Liaudies gynėjams

Žinduoliai skiriasi nuo vabzdžių, kirminų ar bakterijų tuo, kad jaučia dėkingumą savo gyvybių gelbėtojams. Kad ir koks bukas būtų galvijas, jis nepuls persekioti to, kuris išgelbėjo jo ar jo bandos draugų gyvybes.

Lietuvos valdžia: dauguma politikų, prokuratūra ir teismai, jau seniai degradavo kur kas žemiau už galvijus, nes jie ciniškai keikia, persekioja ir netgi nuteisinėja už „genocidą“ kažkada jų pačių artimuosius, Lietuvą ir lietuvių tautą išgelbėjusius žmones.

O juk akivaizdu, kad Lietuvos istorijoje nuo Pilėnų laikų nebuvo lietuvių, taip vienareikšmiškai išgelbėjusių Lietuvą kaip Liaudies gynėjai. Galutinai nedegradavęs lietuvis, dar sugebantis jausti dėkingumą už savo artimuosius, tautą ir šalį, negali negerbti juos išgelbėjusių žmonių.


Labai tikiuosi, kad Jūs, dabartinė Vilniaus valdžia, dar nedegradavote žemiau galvijų, kaip kad dabartinio Seimo dauguma, LR prokuratūra ir teismai. Todėl prašau Jus padaryti viską, kad Lukiškių aikštėje būtų pastatytas paminklas mūsų visų artimuosius, Lietuvą ir lietuvių tautą išgelbėjusiems Liaudies gynėjams.


Giedrius Šarkanas

bus tęsiama

Diskusija

3. pakrapštykite makaules2019 10 15 21:20:55

Visa oficiali žmonijos “istorija–atviras žydaujos melas:

sunaikinta–tiesa.jimdo.com/blo g

2. Marius2019 10 09 21:19:26

Beje viską ką surašėte yra tiesa. Jei ne siatėjančių miškinių (taip, tai miškiniai banditai, niekas jų „laisvės kovotojais“ nevadino) sunaikimas Sniečkaus ir liaudies gynėjų rankomis lietuvių tautos dabar Lietuvoje nebūtų arba būtų žymiai mažiau. Juk akivaizdu kad Stalinui nesudarė sunkumų ištremti visus ingušus, čečėnus, kalmukus ir kitus. Vadinasi Stalinas matydamas, kad vietinė valdžiai nesusitvarko su banditų siautėjimu, būtų ją, lietuvišką Lietuvos TSR valdžią, pakeitęs aprusėjusiais lietuviais (kaip kad įvyko Estijoj ir Latvijoj), o vėliau, tikėtina, jei nebūtų susitvarkę, būtų visus ištrėmęs, net lietuvius komunistus. Mažai kas žino, kad su paskutiniais ešelonais pvz., tremiant minėtus ingušus, čečėnus ir kt. buvo ištremiami ir vietos komunistai. Bet kuriam istorikui tai puikiai žinoma, bet jie, šūdžiai, tyli.

1. Marius2019 10 09 21:13:06

Šiauliuose šitiems „laisvės kovotojams“ o išties degeneratamas jau planuoja statyti paminklą centre. Prieš kokius 10 metų toje vietoje buvo pastatę įdomų abtrsakčios formos fontaną pavadinimu „Saulės diskai“. Fontanas buvo mėgstamas vaikų. Tai žinot kas įvyko dabar? Šią vasarą Šiaulių valdžiažmogiai vadovaujami mero nugriovė šitą fontaną ir dabar statys paminklą miškiniams...

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Tekstai
  šia tema
 • Eleras

  Eleras (LR-as) – dabartinė Lietuvos valdžia. Nors ir mėgina vadintis „Lietuvos Respublika“, Eleras akivaizdžiai nėra nei Lietuvos, nei respublika. Praktiškai tai – antikonstitucinė nusikaltėlių gauja „ant Lietuvos“.

 • Gražulizmas

  Gražulizmas siaurąja ir plačiąja prasme. Gražulizmas – nepagarba homoseksualams ar tiesiog kitokiems ir jos demonstravimas.

 • „Tremtinys“

  Tremtinys kabutėse – sąvoka.

 • Čigonai

  Čigonai – sąvoka. Čigonus aukština, romais juos vadinti verčia Europos Sąjungos valdininkija ir negerbiantieji savo tautos lietuviai.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2023 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis