.

Kaip apginti lietuvybę nuo Katalikų bažnyčios?

Daugelis katalikų patys piktinasi Katalikų bažnyčios nusikaltimais. Ką reikėtų daryti, kad Romos katalikų bažnyčia nebegalėtų griauti lietuvių tautos?

Daugelis lietuvių katalikų yra padorūs ir geri žmonės

Visais laikais tarp katalikų pasitaikydavo ir padorių žmonių. Pačiais žiauriausiais Katalikų bažnyčios siautėjimo laikais netgi tarp katalikų dvasininkų atsirasdavo moralių ir tolerantiškų asmenybių, Lietuvos patriotų. Geras pavyzdys yra Mikalojus Daukša, kuris išleido pirmąsias lietuviškas katalikiško tikėjimo knygas, nepaisydamas tuometinės visuotinės katalikų žynių paniekos lietuvių kalbai ir pačiai lietuvybei.

Tai, kas yra suvokiama kaip Lietuvos katalikų bažnyčia, tėra užsienio religinės organizacijos filialas, kurio statusą reguliuoja ne Lietuvos teisė, bet tarptautinės sutartys su Vatikanu. Būtent todėl katalikų šventikai faktiškai gali sau leisti nebaudžiami vykdyti įvairiausius nusikaltimus, priekabiauti prie vaikų ir pan.

Ir dabar įžūlėliai, įžeidinėjantys bei žeminantys ne katalikus, prievarta primetinėjantys jiems savo ritualus, simbolius ir šventes, sudaro tik mažą katalikais save vadinančių lietuvių dalį.

Dauguma lietuvių, nors ir suvokia save katalikais, patys piktinasi katalikiškųjų fanatikų agresyvumu, nepakantumu, įžūliu piršimu visiems savo viduramžiškųjų vertybių, o taip pat istoriniais bei dabartiniais katalikų dvasininkų nusikaltimais ir veidmainyste. Deja, ši dauguma yra paminta agresyviosios mažumos, kontroliuojančios Lietuvos politikus ir žinasklaidą.

Katalikų bažnyčia remiasi fanatikais

Tokia jau istoriškai susiklosčiusi Romos Katalikų bažnyčios tradicija – karjerą čia dažniausiai padaro agresyvūs, netolerantiški ar net nusikalstamų polinkių šventikai. Per visą istoriją popiežiai garsėjo savo ciniškomis intrigomis ir žiaurumu, o žmonių mylimi dvasininkai dažniausiai būdavo tremiami į atokiausias provincijas.

Tėvas Stanislovas
Tėvas Stanislovas
Nors lietuvių ypač gerbtas ir mylėtas, Tėvas Stanislovas nebuvo mėgiamas Katalikų bažnyčios hierarchų.

Geru pavyzdžiu galėtų tarnauti jau nebegyvenančio ilgą laiką Paberžėje rezidavusio kapucinų vienuolio, žmonių vadinto tėvu Stanislovu, likimas. Visos Lietuvos žmonių gerbtas ir mylėtas, Tėvas Stanislovas didžiąją gyvenimo dalį praleido atokiame miestelyje. Negana to, Katalikų bažnyčios hierarchai visą laiką kritikuodavo jį už tai, kad Tėvas Stanislovas rūpinosi ne Katalikų bažnyčios interesais, o paprastų žmonių gerove.

Tėvas Stanislovas nebuvo išimtis, dažniausiai vadovauti Lietuvos vyskupijoms skiriami žmonių nemėgstami, užtat sugebantys įtikti Vatikanui žyniai. Ir tai visai natūralu, nes Romos katalikų bažnyčia yra visai nedemokratiška hierarchinė organizacija.

Lietuvos katalikai tėra beteisis žaislelis Vatikano rankose

Greičiausiai dauguma lietuvių katalikų nė neįtaria, kad Lietuvos katalikų bažnyčia neegzistuoja. Lietuvoje tėra tiktai Romos katalikų bažnyčios teritorinis padalinys, bažnytinė provincija, visiškai pavaldi popiežiui ir Vatikano biurokratijai.

Faktiškai, tai, kas yra suvokiama kaip Lietuvos katalikų bažnyčia, tėra užsienio religinės organizacijos filialas, kurio statusą reguliuoja ne Lietuvos teisė, bet tarptautinės sutartys su Vatikanu. (Būtent todėl katalikų šventikai gali sau leisti nebaudžiami vykdyti įvairiausius nusikaltimus, priekabiauti prie vaikų ir pan.)

Aukščiausi Lietuvos katalikų funkcionieriai yra skiriami popiežiaus ir, žinoma, šis renkasi tokius žmones, kurie be jokių skrupulų verstų lietuvius ginti ne savo ar Lietuvos, o Italijos kardinolų interesus. Būtent todėl 17 ir 18 a. Katalikų bažnyčia ne tik kad visai nesirūpino lietuviais, bet ir kaip galėdama persekiojo lietuvybę. Todėl ir dabar Lietuvos katalikų „hierarchai“ gina ir atstovauja visų pirma ne Lietuvą, o Vatikaną.

Būtų naivu tikėtis, kad ne katalikų diskriminavimą sustabdys Lietuvos valstybė

Lietuvos valstybė formaliai deklaruoja religijų lygybę, tačiau iš tikrųjų būtent Lietuvos valdžia daugiausiai prisideda prie ne katalikų įžeidinėjimo. Tarybų Sąjungoje nebuvo nieko panašaus, visą dabartinę Katalikų bažnyčios viešpatavimo ir ne katalikų lietuvių žeminimo sistemą sukūrė ir įteisino nepriklausomos Lietuvos vyriausybė.

Katalikų šventikai yra laikomi svarbiais tarpininkais tarp politikų ir rinkėjų – yra paplitusi nuomonė, kad jei kaip nors įsiteikiama Katalikų bažnyčios vadovams, sėkmė rinkimuose garantuota, ypač kaimo apylinkėse. Todėl, norėdami įsiteikti katalikų hierarchams, politikai suteikinėja Katalikų bažnyčiai vis naujas privilegijas, perleidžia jai valsybės turtą, skiria milijonus iš biudžeto, o esant reikalui – nedvejodami diskriminuoja, įžeidinėja bei žemina visas kitas religijas išpažįstančius lietuvius.

Daugiausia vilties vis dėlto reikėtų dėti į Lietuvos katalikus

Taigi vargu ar ne katalikų persekiojimas, lietuvių skaldymas ir pjudymas tarpusavyje liausis artimiausioje ateityje. Politikams tai nebūtų naudinga, o realios politinės jėgos, kuri galėtų pasipriešinti Lietuvoje klestinčiai neteisybei, nėra.

Todėl lieka vienintelė reali viltis – kad patys Lietuvos katalikai nuspręs nebebūti beteisėmis Vatikano marionetėmis ir taip susitvarkys savo bendruomenę, kad ši tarnautų jų pačių ir Lietuvos, o ne Italijos kardinolų bei visų kitų arogantiškųjų svetimšalių, dažniausiai iš aukšto žiūrinčių į lietuvių tautą, interesams.

Įkūrę savarankišką Lietuvos katalikų bažnyčią, lietuviai katalikai galėtų nebe griauti, o puoselėti lietuvybę

Pasaulyje yra daug katalikų bažnyčių, tiesiogiai nepavaldžių Vatikano biurokratijai. Jos pačios sprendžia savo problemas, tvarko savo turtą ir pripažįsta Romos popiežių tik kaip moralinį autoritetą.

Jeigu nepritariantys tiek istoriniams, tiek dabartiniams savo dvasininkų nusikaltimams katalikai įkurtų savarankišką Lietuvos katalikų bažnyčią, jie taptų laisvais nuo svetimšalių diktato ir galėtų patys tvarkyti savo reikalus, spręsti, kokiais norėtų būti, kaip galėtų prisidėti prie Lietuvos kultūros ir valstybės plėtros.

Lietuvos katalikai galėtų patys išsirinkti savo vadovybę ir patys suvaldytų tuos visus akiplėšas, kurie žemina kitų tikėjimų lietuvius, kursto pagiežą, neapykantą, kiršina ir skaldo lietuvių tautą.

Katalikų dvasininkai turėtų atsakyti už savo nusikaltimus ir gyventi taip, kaip jiems nurodytų Lietuvos katalikų bažnyčia, o ne viduramžiškuose prietaruose paskendęs Vatikanas. Užuot griovusi ir priešinusi lietuvių tautą, Lietuvos katalikų bažnyčia galėtų ją vienyti.

2007-ųjų gruodis, Vilnius

EB  2020-10-08 17:14:40

Autorius visiškas silpnapr... gal be tokių epitetų. Bet rašliava stebina savo pagieža ir dvasinio gyvenimo nesupratimu. KOKIE JAU TEN lietuviais norime ir būt :)

yt“  2019-06-27 20:05:13

da“

Keistuolis  2017-01-21 18:22:56

Norint apginti Lietuvą nuo krikščionybės, rekomenduoju išleisti mano knygą: ://www.elmarkt.de/pasiskaitymui/krikscionybesk ilme.pdf

senelis  2016-06-07 13:59:36

krikscionybe– tai ne religija, o politika.

Vygantas  2015-03-17 23:05:02

Nera jokiu dievu, bet yra motinele gamta mus priglaudusi.Tai turekim drasos ja myleti ir gerbti vienas kita.Ir to uzteks buti ZMOGUM !

Daugiau


  pasisakymas – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinisdienoraštistekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2021 Giedrius Šarkanas        kontaktai