.

2012 m. lapkričio 23 d.

Tautos teisės – ir mano teisės

Tenka perrašyti prašymą Vilniaus apygardos administraciniam teismui panaikinti santuokų tarp vienos lyties asmenų tabu ir draudimą įsivaikinti artimiems giminaičiams. Tautos teises galiu ginti tik kaip savo teises.

Kaip jau rašiau, kreipiausi į administracinį teismą, prašydamas panaikinti draudimus tuoktis vienos lyties žmonėms ir įsivaikinti artimiems giminaičiams. Užvakar gavau iš teismo nurodymą taisyti savo prašymą.

Kaip matau, neužtenka įrodyti, kad minėtieji draudimai pažeidžia konstitucines bei tarptautiškai pripažintas žmogaus teises ir kelia pavojų tautos išlikimui. Tenka viską suasmeninti.

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad vienos lyties santuokų legalizavimu turėtų užsiimti gėjai ir lesbietės. Tačiau viskas ne taip paprasta.

Visų pirma, Lietuvoje gėjai yra paniekos ir potencialaus vienokio ar kitokio tyčiojimosi objektas. Todėl dauguma lietuvių homoseksualų arba nusižudo, arba daug nelaukdami emigruoja, arba neafišuoja savo orientacijos.

Jei gėjus ar lesbietė vis dėlto nusprendžia likti Lietuvoje, dauguma jų pripranta prie uždaro gyvenimo būdo ir nebenori rizikuoti tuo, ką turi, tąsydamiesi po teismus ir pritraukdami dėmesį prie savo seksualumo.

Tuo tarpu homoseksualų organizacijos – pagal geležinį oligarchijos dėsnį – tarnauja savo vadovų interesams. O šieji, skųsdamiesi po visą pasaulį apie tai, kaip juos Lietuvoje persekioja, ir pritraukdami ženklias užsienio paramos sumas, linksmai ir nerūpestingai gyvena.

Jei gėjai staiga gautų lygias teises su heteroseksualais, nebeliktų už ką kovoti ir kam prašyti paramos. Akivaizdu, kad lyderiams ir visiems tiems, kurie jau įprato važinėtis po įvairias žmogaus teisių konferencijas gražiausiose pasaulio vietose, tai būtų pats liūdniausias scenarijus.

Net šiaip jau karingoji Grybauskaitė viešai pareiškė, kad ji ne lesbietė, ir vengia kalbėti apie savo asmeninį gyvenimą. Todėl taip išeina, kad kovoti už savo tautiečių teises, kaip nacionalistui, ir vėl tenka man.:-)

Nauja prašymo Vilniaus apygardos administraciniam teismui forma

Toliau – tik tai, kas nauja. Pagrindinė mano argumentacija – ta pati, kaip ir anksčiau.

Giedrius Šarkanas


Vilniaus apygardos administraciniam teismui


Ieškovas
Giedrius Šarkanas

Atsakovas
Lietuvos Respublikos Seimas
Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

Tretieji asmenys
Nežinomi


PRAŠYMAS (pataisytas)

PANAIKINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO,
PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2000 M. LIEPOS 18 D.,
3.7, 3.12 IR 3.17 STRAIPSNIUS BEI 3.210 STRAIPSNIO PIRMĄSIAS TRIS DALIS,
KAIP PAŽEIDŽIANČIUS TAUTOS IR MANO TEISES

Vilnius
2012-11-23


Mano nuomone, akivaizdu, jog Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, patvirtinto 2000 m. liepos 18 d. įstatymu Nr.VIII-1864, (toliau – Civilinis Kodeksas arba CK) 3.7, 3.12 ir 3.17 straipsniai bei 3.210 straipsnio pirmosios 3 dalys pažeidžia mano konstitucines teises, įtvirtintas Konstitucijos preambulėje, 18, 21, 29, 32 ir 38 straipsniuose. Konstitucijoje yra įtvirtintos ne tik žmogaus teisės, bet ir Tautos teisės laisvai gyventi, kurti ir išlikti Lietuvos valstybėje. Kaip nustatyta preambulėje, Konstitucija įkūnija „prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje“. Aš esu Tautos dalis, taigi Konstitucijos 6 ir 30 straipsniai suteikia man teisę ir pareigą ginti teisme ne tik konkrečiai mano konstitucines teises, bet ir visos Tautos gyvybiškai svarbias konstitucines teises. Toliau aš įrodysiu, kad minėtieji Civilinio kodekso straipsniai pažeidžia Konstitucijos preambulę ir 18, 21, 29, 32 bei 38 straipsnius, Europos žmogaus teisių konvenciją bei Vaiko teisių konvenciją, taigi ir juose įtvirtintas kiekvieno žmogaus ir visos Tautos teises, o pabaigoje konkretizuosiu kaip šie straipsniai pažeidžia mano konstitucines teises.<...>4. Civilinio kodekso 3.7, 3.12 ir 3.17 straipsniai bei 3.210 straipsnio pirmosios 3 dalys pažeidžia mano teises, įtvirtintas Konstitucijos preambulėje, 18, 21, 29, 32 ir 38 straipsniuose bei Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnyje

Aš norėčiau turėti teisę turėti teisiškai pripažįstamą šeimą ir naudotis Konstitucijos 38 straipsnyje ir anksčiau cituotuose įstatymuose numatyta šeimos ir tėvystės apsauga bei globa. Tačiau nesu sutikęs moteriškos lyties asmens :-) (ne savo artimo giminaičio), su kuriuo norėčiau sudaryti santuoką ir kuris norėtų sudaryti santuoką su manimi ar mes abu norėtume kartu gyventi, kartu turėti ar įsivaikinti vaikų. Todėl Civilinio kodekso 3.7 bei 3.12 straipsniai, draudžiantys santuokas tarp vienos lyties asmenų, ir 3.17 straipsnis, draudžiantis santuokas tarp artimų giminaičių, pažeidžia (kaip jau įrodžiau anksčiau) mano teisę į teisiškai pripažintą šeimą, nustatytą Konstitucijos preambulėje ir 38 straipsnyje.

Mano dabartinėje padėtyje CK 3.7, 3.12 ir 3.17 straipsniai verčia mane – tam, kad galėčiau turėti teisiškai pripažįstą šeimą ir įsivaikinti – prieš savo valią gyventi ar sudaryti santuoką su kokiu nors neartimu moteriškos lyties asmeniu arba versti kokį nors neartimą moteriškos lyties asmenį gyventi su manimi ar sudaryti santuoką prieš jos valią. :-) Tačiau taip elgtis neleidžia mano pažiūros bei įsitikinimai. Todėl mano teisė turėti šeimą nebėra prigimtinė. Aš esu verčiamas žeminti savo ar (ir) kito žmogaus orumą bei diskriminuojamas dėl savo pažiūrų ir įsitikinimų. Aš negaliu laisvai gyventi Lietuvos Respublikoje – naudodamasis savo prigimtinėmis teisėmis. Todėl CK 3.7, 3.12 ir 3.17 straipsniai pažeidžia mano konstitucines teises: 1) kad visos mano pagrindinės teisės ir laisvės yra prigimtinės, o ne sąlyginės (kaip nustatyta 18 straipsnyje); 2) laisvai gyventi ir kurti Lietuvoje (nustatyta preambulėje ir 32 straipsnyje), 3) turėti teisiškai pripažintą ir valstybės saugomą bei globojamą šeimą (kaip nustatyta Konstitucijos 38 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnyje), nebūti diskriminuojamam ir žeminamam (nustatyta 29 ir 21 straipsniuose).

Kadangi dėl objektyvių anksčiau nurodytų priežasčių neturiu ir greičiausiai neturėsiu savo biologinių vaikų, Civilinio kodekso 3.210 straipsnis, draudžiantis įsivaikinti ne sutuoktiniams, draudžia man turėti vaikų. Kadangi nesu sutikęs tokio neartimo moteriškos lyties asmens, su kuriuo abipusiai norėtume sudaryti santuoką, ir galimai niekada nesutiksiu :-) – pagal CK 3.7, 3.12 bei 3.17 straipsnius ko gero esu pasmerktas niekada neturėti sutuoktinio. Todėl Civilinio kodekso 3.210 straipsnis atima iš manęs teisę įsivaikinti, taigi ir turėti vaikų, tuo būdu pažeisdamas, taip, kaip ir minėtieji trys CK straipsniai, tas pačias mano konstitucines teises, nustatytas Konstitucijos preambulėje, 18, 21, 29, 32 ir 38 straipsniuose bei Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnyje.

5. Konstitucija suteikia man teisę ginti savo konstitucines teises teisme

Konstitucijos preambulėje yra pažadėta, kad Konstitucija įkūnija „prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje“. Aš, kaip lietuvis ir Lietuvos Respublikos pilietis, esu Tautos dalis. Todėl viskas, kas pažeidžia mano tautiečių konstitucines teises, pažeidžia ir mano Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti Lietuvoje, taigi, ir mano, kaip Tautos nario, teises.

Konstitucijos 6 straipsnis garantuoja man teisę ginti savo teises remiantis Konstitucija. 30 straipsnis užtikrina man teisę kreiptis į teismą dėl mano konstitucinių teisių pažeidimo.

Konstitucines ir tarptautinėmis sutartimis užtikrintas teises į teisiškai pripažintą šeimą pažeidžiantys Civilinio kodekso straipsniai pažeidžia mano ir mano tautiečių teisę rinktis bei oriai ir pilnavertiškai gyventi pagal savo prigimtį, apsisprendimą ar pagaliau pagal esamas galimybes.

Akivaizdu, kad vienos lyties santuokų draudimas, draudimas įsivaikinti ne sutuoktiniams bei draudimas tuoktis artimiems giminaičiams daro didelę žalą Tautai, mažina jos galimybes išlikti. O Tautos teisės yra ir mano teisės, Tautos interesai yra ir mano interesai. Todėl, realizuodamas savo Konstitucijos 6 bei 30 straipsniuose suteiktą teisę ginti Konstitucijoje įtvirtintas savo teises teisme, prašau Teismo sustabdyti galiojimą CK straipsnių, pažeidžiančių Tautos ir mano teisę laisvai gyventi ir kurti Lietuvoje bei ją detalizuojančius konkrečius Konstitucijos straipsnius.


Todėl, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos konstitucijos 6 bei 30 straipsniais, prašau Teismo, vadovaujantis Konstitucijos preambule, jos 6, 7, 18, 21, 29, 30, 32 ir 38 straipsniais, o taip pat Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 8 straipsniu bei Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsniu ir atsižvelgiant į dabartinę demografinę padėtį Lietuvoje:

1) Pripažinti, kad Civilinio kodekso 3.7, 3.12 ir 3.17 straipsniai bei 3.210 straipsnio pirmosios trys dalys pažeidžia Tautos ir kiekvieno žmogaus teises, įtvirtintas Konstitucijos preambulėje, 18, 21, 29, 32 ir 38 straipsniuose, Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnyje bei Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnyje;

2) Pripažinti, kad Civilinio kodekso 3.7, 3.12 ir 3.17 straipsniai bei 3.210 straipsnio pirmosios trys dalys pažeidžia mano teises, įtvirtintas Konstitucijos preambulėje, 18, 21, 29, 32 ir 38 straipsniuose bei Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnyje;

3) Panaikinti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto 2000 m. liepos 18 d. įstatymu Nr.VIII-1864, 3.7, 3.12 ir 3.17 straipsnius bei 3.210 straipsnio pirmąsias tris dalis, kaip prieštaraujančius Konstitucijos preambulei, 18, 21, 29, 32 ir 38 straipsniams, Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsniui bei Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsniui ir pažeidžiančius šiuose straipsniuose įtvirtintas Tautos ir mano teises;

4) Tam tikslui prašau kreiptis į Konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar Civilinio kodekso 3.7, 3.12 ir 3.17 straipsniai bei 3.210 straipsnio pirmosios trys dalys kiekvienas atskirai ir visi kartu neprieštarauja Konstitucijos preambulei, 18, 21, 29, 32 ir 38 straipsniams, taip pat Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsniui bei Vaiko teisių konvencijos 3 straipsniui, perduodant Konstituciniam teismui mano aukščiau pateiktus argumentus.


Jei Teismas nuspręstų nepriimti šio mano prašymo, kaip jam neteismingo, prašau nurodyti, į kurį teismą turėčiau kreiptis įgyvendindamas Konstitucijos 6 bei 30 straipsniuose įtvirtintą mano teisę ginti savo konstitucines teises teisme.

Turiu pasakyti, kad jau truputi užkniso. Pataisymui gavau faktiškai tik dvi dienas. Jei ne Mildos ir Raganos parama, ko gero būčiau pasidavęs.PS. Vakare kažkodėl dar kartą prisiminiau tas dvi drauge pasikorusias mergaites.

Diskusija

4. brrr2013 01 30 19:52:55

Incestomanai nelaimingi...

3. su2012 11 26 14:15:10

baaaaaaiiiiisuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuu

2. normalus2012 11 24 21:23:08

Niekaip nesuprantu, kam jums gėjams ir lesbietėms tuoktis? Norite sukurt šeimą? – vienos lyties šeimų nebūna nei tarp vieno gyvo padaro.Bijot Dievo, nesusituokę gyvent? – nėra tokios religijos, kuri toleruotų tokią santuoką. Manau tikslas pamėgdžiot NORMALIĄ šeimą. Jūs niekada to nepasieksit, nes tai neįmanoma pagal gamtos dėsnius.O jei jaučiatės „aukštesnė rasė“ už kitus, tai ir poruokitės ir tuokitės savaip, bet nevadinkit tos sąjungos santuoka ir šeima.

1. Alius2012 11 23 12:50:46

Mano nuomone reikia kreiptis į apylinkės teismą, o ne administracinį.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis